Darovanie 2% z dane

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše aktivity. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu združeniu podporíte:
Rozvoj mladých ľudí spríjemnenie voľno časových aktivít a hlavne podporíte prevádzku nášho klubu ktorá je veľmi časovo aj finančne náročná. Naše pôsobenie vďaka vášmu daru môže skvalitniť chod klubu ako celku.

Ako darovať 2% z dane z príjmov?

Identifikačné údaje o občianskom združení Klub Ruiny, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:

NázovKlub Ruiny
Právna formaObčianske združenie
SídloKadnárova 83, Bratislava 831 06
IČO42175542

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane z príjmov?

Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2022 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR (100 SKK). Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XII. Časti

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2022 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2022.
Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2021) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii; minimálne však 3,32 EUR (100 SKK)

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Obe tlačiváPotvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane treba doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30. 4. 2022 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet vybranej neziskovej organizácie. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Za všetky dary vopred ďakujeme, s pozdravom Klub Ruiny